Algemene Voorwaarden Rien Doorn Tekenaar

Identiteit van de kunstenaar

Rien Doorn, Tekenaar, Julianaweg 26C, 1949 AR Wijk aan Zee

Telefoonnummer: +31 (0)6 11277815

E-mailadres: riendoorn@mac.com

Website: www.riendoorn.com

KvK-nummer: 05068933

Definities

1. Product: een door Rien Doorn ontworpen en / of uitgevoerd kunstwerk.

2. Opdrachtgever of koper: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Rien Doorn een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten en of producten.

3. Schetsontwerp: een uit tekeningen bestaande uitwerking met een schriftelijke of mondelinge toelichting. Aan de hand hiervan krijgt de opdrachtgever een duidelijk beeld van wat de kunstenaar voor ogen staat met betrekking tot vormgeving en materiaalkeuze van het te realiseren kunstwerk. Het schetsontwerp omvat mede een globale raming van de te verwachten kosten.

Artikel 1 Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Rien Doorn en de opdrachtgever waarop Rien Doorn deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk wanneer die expliciet in een schriftelijke en getekende overeenkomst tussen de opdrachtgever en Rien Doorn opgenomen wordt.

3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

4. Door ondertekening van een overeenkomst met Rien Doorn, verklaart opdrachtgever kennis te

hebben genomen van de algemene leveringsvoorwaarden en akkoord te zijn gegaan.

Artikel 2 Offertes

1. Alle offertes van Rien Doorn zijn vrijblijvend.

2. Offertes zijn 1 maand geldig tenzij in de offerte een andere termijn voor aanvaarding is gesteld.

3. Een offerte vervalt indien het product waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

4. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

5. Rien Doorn kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kan of had moeten begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

6. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

8. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Rien Doorn zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 3 De overeenkomst en schetsontwerp

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever.

2. De opdrachtgever beoordeelt het schetsontwerp binnen de afgesproken termijn.

3. Als de opdrachtgever het schetsontwerp afkeurt wordt Rien Doorn in de gelegenheid gesteld om het schetsontwerp aan te passen.

4. Rien Doorn levert het product af binnen de afgesproken termijn.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Rien Doorn is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

1a De opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

1b Na het sluiten van de overeenkomst Rien Doorn ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen.

1c Indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Rien Doorn kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

2. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever/koper toerekenbaar is, is Rien Doorn gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan, hieronder begrepen kosten van materialen die reeds onherroepelijk bij derden besteld of geleverd zijn.

3. In geval van liquidatie, van surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Rien Doorn vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Rien Doorn op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 Overmacht

1. Rien Doorn is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever/koper indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Rien Doorn geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Rien Doorn niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

3. Rien Doorn kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 6 Betaling en incassokosten

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

2. Indien de koper in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, dan is de koper van rechtswege in verzuim.

3. Indien de koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper.

4. De opdrachtgever/koper mag nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de koper geen enkel recht doen gelden, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Rien Doorn in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Rien Doorn totdat de opdrachtgever/koper alle verplichtingen uit de met Rien Doorn gesloten overeenkomst(en) is nagekomen.

2. De opdrachtgever/koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Rien Doorn veilig te stellen.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om Rien Doorn daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

1. Rien Doorn is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

2. De aansprakelijkheid van Rien Doorn is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Artikel 9 Risico-overgang

1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de opdrachtgever/koper over op het moment waarop het kunstwerk in bezit van de opdrachtgever is.

2. Het risico van het tenietgaan en/of diefstal van het kunstwerk rust op Rien Doorn. Dit risico gaat over op de opdrachtgever op het moment dat het kunstwerk is geleverd op het overeengekomen adres of op het moment dat kunstwerk is afgegeven aan de opdrachtgever of iemand die door de opdrachtgever is aangewezen voor levering van het kunstwerk.

Artikel 10 Intellectueel eigendom

1. Rien Doorn behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

2. Rien Doorn heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken.

3. Rien Doorn behoudt zich het recht voor om alle door hem geproduceerde kunstwerken te gebruiken voor promotionele doeleinden. Tenzij expliciet ander afgesproken.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Rien Doorn partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Rien Doorn op 20 mei 2016.